Forum

Full Version: Klantag JFF
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
De flesta har redan JFF som klantag men för nya medlemmar, glöm inte bort att byta.

För er som inte vet: Klantag kan bara bytas i startmenyn innan spelet startar. "Play with friends" i menyn där du kan joina eller create sdquad, tryck start och skriv in JFF med stora bokstäver.
Reference URL's