Forum

Full Version: REGLER
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Regler för forum och TeamSpeak:

1. Använd sunt förnuft (räcker långt)

2. I forumet och Teamspeak får inga personangrepp, mobbing/penalism förekomma, ibland kan gränsen mellan skämt och angrepp vara hårfin men jag tror att de flesta egentligen vet när gränsen är nådd. Om någon hör eller ser något eller själv blir utsatt så kan ni meddela mig anonymt. Alla medlemmar ska respekteras och alla ska trivas.

Bryter man mot dessa regler så resulterar det i en varning och efter tre varningar utesluts man ur klanen.

Hoppas att alla förstår och respekterar detta.

Fler regler kan läggas till vid behov men regel nummer 1 ska räcka långt egentligen.

Mvh
Doffe
Reference URL's